Cookie beleid vv Noordster

De website van vv Noordster is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Statuten

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

REP.NR.:

 

AANHECHTINGEN:2

 

09k18346/LP

 

 

 

 

 

Heden, acht februari tweeduizendtien, verscheen voor mij, mr. Elizabeth de Poel-Mulder, kandidaat-notaris, wonende te Veendam, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Hendrik Gustaaf Herman Kauffeld, notaris gevestigd te Pekela:

de heer Hinderikus Harmannus Busemann, geboren te Oude Pekela op zes januari negentienhonderdzestig, (Nationaal Paspoort, nummer: NY28161C3), wonende te 9665 MR Oude Pekela, Rietgors 5, in algehele gemeenschap van goederen, in voor hem in eerste echt en voor haar in eerste echt, gehuwd met mevrouw Geessien Martena.

ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de voetbalvereniging: “Noordster”, statutair gevestigd te Oude Pekela, gemeente Pekela,  correspondentie-adres: 9665 EK Oude Pekela, Houtstek 19;

en als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 6 van de statuten, gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende;

terwijl de krachtens artikel 19 lid 3 vereiste goedkeuring van de ledenvergadering werd verkregen blijkens de notulen van de ledenvergadering van dertien november tweeduizendnegen, van welke notulen een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland in dossiernummer 40037239;

hierna genoemd: de vereniging.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

1.  Op twintig mei negentienhonderdtwintig is opgericht de voetbalvereniging: Noordster, gevestigd te Oude Pekela;

2.  blijkens akte houdende statutenwijziging op twintig december negentienhonderdachtenzeventig verleden voor C.R. Wever, destijds notaris te Pekela, werden de statuten geheel gewijzigd, waarbij onder meer de duur van de vereniging werd vastgesteld op onbepaalde duur;

3.  de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar op dertien november tweeduizendnegen daartoe gehouden vergadering, een agendapunt betreffende de statutenwijziging opgenomen. In deze vergadering heeft de voorzitter geconstateerd dat het quorum als bedoeld in artikel 19 lid 3 der statuten, niet aanwezig is.

     Met inachtneming van al hetgeen daaromtrent in de wet en in de statuten van de vereniging is bepaald, is een tweede vergadering gehouden op tien december tweeduizendnegen, in welke vergadering is besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

     In deze vergadering is de comparant conform de thans geldende statuten aangewezen om de vereniging te vertegenwoordigen terzake van al hetgeen nodig is om gemeld besluit te effectueren.

     Een uittreksel uit de notulen van de desbetreffende vergaderingen wordt aan deze akte gehecht.

4.  ter uitvoering van gemeld besluit en overgaande tot vastlegging van de gemelde algehele statutenwijziging in een notariële akte verklaarde de comparant dat de statuten van de vereniging thans luiden als volgt:

Artikel 1

NAAM, ZETEL en RECHTSBEVOEGDHEID

1.  De vereniging is genaamd: Noordster.

     Zij heeft haar zetel te Oude Pekela, gemeente Pekela.

2.  De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 2

DUUR

1.  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.  Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.

Artikel 3

DOEL EN GELDMIDDELEN

1.  De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

     a.  deel te nemen aan de door de Koninklijke  Nederlandse Voetbalbond, hierna ook genoemd: KNVB, georganiseerde en goedgekeurde  competities en seriewedstrijden;

     b.  wedstrijden te doen houden;

     c.  evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;

     d.  de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

3.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

     a.  contributie van de leden;

     b.  ontvangsten uit wedstrijden;

     c.  andere inkomsten.

Artikel 4

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

1.  a.  Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

     b.  Diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap lid zijn van de KNVB, zijn spelend lid van de vereniging.

     c.  Diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap geen lid van de KNVB zijn, zijn ondersteunend lid van de vereniging.

2.  a.  Tot het spelend lid van de vereniging kunnen niet worden toegelaten

          degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.

     b.  De vereniging verplicht zich voor al haar leden, die in de vereniging een functie – welke dan ook – bekleden het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.

3.  Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

4.  Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering en lid wegens zijn bijzondere verdiensten tot erelid benoemen.

5.  Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

6.  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

7.  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

8.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

9.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Artikel 5

BEGUNSTIGERS

1.  De vereniging kent naast leden ook begunstigers.

2.  Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.

3.  Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4.  De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

5.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

5.  Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

Artikel 6

RECHTEN en VERPLICHTINGEN

1.  De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten een schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.

2.  Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.

3.  Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

4.  De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

5.  De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.

6.  De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

7.  De leden zijn gehouden:

     a.  de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

     b.  de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

     c.  de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 7

EINDE LIDMAATSCHAP

1.  Het lidmaatschappij eindigt:

     a.  door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

     b.  door opzegging door het lid;

     c.  door opzegging  door de vereniging;

     d.  door ontzetting uit het lidmaatschap. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of KNVB handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.  De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

     a.  in de gevallen in de statuten genoemd;

     b.  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;

     c.  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

3.  a.  Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

     b.  Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

          -    wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

          -    binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;

          -    binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

4.  a.  Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.

     b.  In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit artikel.

     c.  Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.  Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

6.  Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 8

BESTUUR

1.  Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

2.  De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

3.  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als drie leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door drie of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4.  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6.  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

7.  De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

8.  Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

9.  De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

10. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

     a.  door het eindigen van het lidmaatschap;

     b.  door bedanken.

Artikel 9

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

1.  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen

     van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 10

BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGING

1.  Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

     Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging beroep worden gedaan.

5.  Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

     I.   het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;

     II.  a.  het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

              b.  het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

              c.  het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

              d.  het aangaan van vaststellingsovereenkomsten in de zin van artikel 900 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

              e.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

              f.   het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

     Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.  Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

     De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van een van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

7.  Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

8.  a.  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan de bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

     b.  De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging terzake van de in lid 4 bedoelde handelingen.

9.  Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht, vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij  tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 11

REKENING en VERANTWOORDING

1.  Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.  a.  Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering- een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

     b.  De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3.  a.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangend leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

     b.  De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.  Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

8.  Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 12

ALGEMENE VERGADERINGEN

1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2.  Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering).

     Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3   a.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

     b.  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de  leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

4.  De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:  

     a.  Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

     b.  Jaarverslag van het bestuur;

     c.  Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

     d.  Verslag van de kascommissie;

     e.  Vaststelling van de balans en van de staat baten en lasten;

     f.   Vaststelling van de contributies;

     g.  Vaststelling van de begroting;

     h.  Benoeming bestuursleden;

     i.   Benoeming kascommissieleden;

     j.   Rondvraag.

Artikel 13

TOEGANG en BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

1.  a.  Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering.

     b.  Leden, die geschorst zijn door het bestuur van de vereniging, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.

     c.  Leden, die de zestienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt, hebben geen stemrecht.

     d. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het huishoudelijke reglement en artikel 6 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.

2.  Ieder stemgerechtigd lid heeft een stem.

3.  Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke gemachtigde ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4.  Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtschelden, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

5.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

6.  Stemming over zaken geschied mondeling, over personen schriftelijk.

7.  Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8.  Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

9.  a.  Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, onleesbaar zijn dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.

     b.  Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.     

Artikel 14

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

1.  De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 12 lid 3 sub b, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

     De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 15

BESLUITEN van ORGANEN van de VERENIGING

1.  a.  Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

     b.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

2.  a.  Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voorvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

     b.  Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.

     c.  Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

3.  a.  Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

          1.  wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;

          2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5.lid 4;

          3. wegens strijd met een reglement.

     b.  Tot de onder a. bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 2.b. wordt bedoeld.

4.  De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

5.  Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 3 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.

     Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het bevestigen besluit. Bevestiging is net mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 16

STATUTENWIJZIGING

1.  De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

     Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden, dan wel anders kenbaar wordt gemaakt.

3.  Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

5.  a.  Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

     b.  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.

Artikel 17

ONTBINDING en VEREFFENING

1.  a.  Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 16 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.

     b.  De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een tweede vergadering worden vastgesteld waarin wordt bepaald dat tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen nodig is om de vereniging te ontbinden.

2.  Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

3.  a.  De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.

     b.  De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een of meer vereffenaars.

4.  Bij en besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.

5.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

6.  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 18
REGLEMENTEN

1.  De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.

2.  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3.  De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.

SLOT

De comparant is aan mij, notaris, bekend; de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Nieuwe Pekela, gemeente Pekela, op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van- en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, tijdig een concept te hebben ontvangen,in te stemmen met de inhoud van de akte en te zijn gewezen op de gevolgen die voor hem uit de inhoud van de akte voortvloeien.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!