Sponsors

Kledingreglement

Vraag over de kleding? Graag melden via kledingfonds@vvnoordster.com

Zoals een ieder heeft kunnen zien is een groot deel van de kleding inmiddels uitgegeven voor zowel spelers als begeleiding.

Gelukkig is het overgrote deel van de uitgifte goed verlopen en zijn de reacties bijzonder positief. Letterlijk: “het ziet er fantastisch uit”

Natuurlijk zijn er altijd vragen en aanvullingen nodig. Om een en ander zo spoedig mogelijk op te pakken is het verzoek om meldingen via het emailadres kledingfonds@vvnoordster.com te doen.

Met vriendelijke sportgroeten,

Hans Hulzebos

Kledingfonds- en reglement Noordster ( voor PDF klik hier

 

FONDS EN -REGLEMENT

 

 

Inleiding  2

Algemeen kledingreglement  3

Veel gestelde vragen   5

Begripsbepaling  9

Wasvoorschrift  11

Voorbeeld wasschema  12

 

 

                       

 

Contact Kledingcommissie:

Per e-mail: kledingfonds@vvnoordster.com

Ophalen kleding :
elke woensdag tussen 18.30 en 19.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

Met ingang van het seizoen 2016 – 2017 krijgt elk team een tenue van de vereniging. Hiervoor zijn in februari 2016 informatieavonden georganiseerd en is het besluit genomen op de bijzondere ledenvergadering van 18 maart 2016.

Het bestuur van Noordster en de zakenclub hebben gemeend hiervoor een kledingfonds op te richten. Via dit kledingfonds kan Noordster realiseren dat iedere speler, van F-pupil tot senior, in hetzelfde wedstrijdtenue speelt. Dit houdt in dat ieder spelend lid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan uniforme wedstrijdtenues (wedstrijdshirts, -broeken, -kousen) te kunnen kopen voor alle spelende leden. Deze verplichte bijdrage wordt geïnd gelijktijdig met de contributie. De kleding is en blijft eigendom van Noordster en wordt aan de leden in bruikleen gegeven. Dit betekent dat eventuele vervanging of reparatie, op voorwaarden van goed gebruik door de speler, voor rekening van de vereniging komt. Het plan om een kledingfonds in te stellen is overigens niet nieuw en speelt op de achtergrond al jaren. 

Om in de toekomst de uniformiteit en uitstraling te bevorderen zijn veel voetbalverenigingen al overgegaan tot het instellen van een kledingfonds. Ook binnen onze club waren we van mening dat het tijd is om een kledingfonds in te stellen, waarbij sponsoren meer dan welkom zijn bij onze vereniging. 

Met het kledingfonds kunnen we ervoor zorgen dat de teams van Noordster er in de toekomst keurig, uniform en representatief uit zullen (blijven) zien en daardoor de huidige sponsoren aan ons zullen blijven binden en eventueel nieuwe sponsoren zullen aantrekken. Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van Noordster. Een kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De organisatorisch coördinatoren en de leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie voor een goede praktische uitvoering.

 

          

Algemeen kledingreglement

 • De spelers en begeleidende staf krijgen de kleding van Noordster in bruikleen.
 • De kleding is en blijft eigendom van Noordster
  • De kleding wordt aan het begin van het seizoen per team uitgereikt door de kledingcommissie Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
 • De wedstrijdtenues (wordt aan de leider uitgereikt).
 • Voetbaltas met evt. trainingspak e.a. kleding (wordt aan de leider uitgereikt, die het doorgeeft aan de spelers van zijn team).
 • Het kledingpakket voor de trainer / leider.  
 • De  trainer en leider die kleding en / of materialen van Noordster ontvangt, tekent bij ontvangst een lijst, waarmee hij aangeeft kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met het kledingreglement van de Noordster, dat in te zien is op de website.
 • Bij een wisseling van de leider of trainer tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden m.b.t. de

kleding / materialen van de aftredende leider of trainer overgedragen aan zijn opvolger / vervanger. Deze wisseling heeft geen invloed op de verplichtingen van de spelers van het team.

 • De spelers, trainers en leiders zijn zelf verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de in

bruikleen verkregen kleding. Elke speler, trainer en leider heeft de plicht om zorgvuldig met de kleding en materialen om te gaan.

 • De wedstrijdtenues dienen ten allen tijde bij elkaar te blijven en zijn team gebonden. Er is afgesproken dat de wedstrijdtenues per team centraal worden gewassen. 
 • Per elftal dient een was schema opgesteld te worden voor de wedstrijdtenues, de leider is hiervoor verantwoordelijk. Spelers / ouders dragen dus zelf zorg voor het wassen van de kleding, zodat deze weer bruikbaar is voor de volgende wedstrijd.
 • In de team tas is het wasvoorschrift toegevoegd en deze dient strikt te worden opgevolgd, zodat alle tenues hetzelfde gewassen worden. Er dient dan ook gewassen te worden volgens de wasvoorschriften die uitgereikt worden tegelijk met de kleding. Deze wasvoorschriften dienen in de team tas bewaard te blijven, zodat deze bij elke wasbeurt nageleefd kunnen worden.
 • Het is niet toegestaan dat elke speler individueel zijn eigen wedstrijdtenue wast. Dit om kleurverschil te voorkomen. 
 • Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie en het hoofdbestuur, die ook gezamenlijk bepalen hoe en door wie het probleem wordt opgelost en / of vergoed.
  • De spelers zijn verplicht om voor, tijdens en na de wedstrijden van Noordster de door Noordster beschikbaar gestelde kleding te dragen. Alle kleding mag uitsluitend gebruikt worden bij activiteiten van Noordster. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is, tenzij de kledingcommissie hiervoor toestemming heeft gegeven.           
 • De leider zorgt er samen met de spelers voor dat de wedstrijdkleding na elke wedstrijd wordt verzameld

in de kleedkamer. Hier wordt ter plekke en direct gecontroleerd of alle kledingstukken door de spelers zijn ingeleverd.

 • Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
 • De leider levert de kleding aan het eind van het seizoen, op uitnodiging van de kledingcommissie, weer in. Samen met de kledingcommissie wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeert.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd

door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie. 

 • Tijdens wedstrijddagen komen alle spelers, trainers en leiders, wanneer ze hier over beschikken, in

trainings- en / of presentatiepak naar de afgesproken locatie. Een ieder dient toe te zien op een strikte naleving hiervan, om zo voor een professionele uitstraling te zorgen.

 • In de kleding die door de vereniging in bruikleen is gesteld mag door de spelers niet getraind worden. De leden dienen zelf hun eigen trainingskleding aan te schaffen (tenzij het team specifieke trainingskleding heeft gekregen). Dit kun (dit is geen verplichting) je aankopen bij Valkema Sport in Veendam, of bestellen en betalen via de clubwebshop. 
 • Enkele elftallen hebben specifieke trainingskleding ontvangen, die alleen voor de trainingen worden

gebruikt.

 • Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en / of

sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team. De leider zorgt dat de kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders / verzorgers. 

 • Bij vermissing of beschadiging door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik kunnen de volgende kosten door de vereniging in rekening gebracht worden (prijswijzigingen voorbehouden):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijslijst kleding

 

 

Prijs volwassen maten

Prijs kindermaten

 

inclusief bedrukking

inclusief bedrukking

Shirt

 

 

Broekje

 

 

Kousen

 

 

Keepersshirt

 

 

Keepersbroekje

 

 

Trainingspak

 

 

Trainingsshirt

 

 

Sweater/ trainingstop

 

 

Regenjack

 

 

Winterjas

 

 

Presentatiepak

 

 

Polo

 

 

Voetbaltas

 

 

 

 

Bij een situatie waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van Noordster.

 

 

 

 

 

 

 

          

Veel gestelde vragen

 

Hoe kom ik als nieuw lid aan clubkleding van Noordster?

Voor de wedstrijden heeft elk team een eigen wedstrijdtenue. Bij enkele teams ontvangen de spelers extra kleding / materialen. Zodra bekend is in welk team je komt te spelen, zorgt de leider van jouw team ervoor dat jij een wedstrijdtenue en eventueel aanvullende kleding krijgt. 

 

Mag ik mijn naam op de kleding / materialen zetten?

Nee, zonder toestemming van het bestuur mogen er geen namen, teksten, logo’s of afbeeldingen op de kleding / materialen worden aangebracht.

 

Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?

Meld bij je leider dat je kleding te klein is. Hij meldt dit bij de kledingcommissie, die voor een oplossing probeert te zorgen.

 

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?

Meld bij je leider dat er wat kapot is. Hij meldt dit bij de kledingcommissie, die bepaalt hoe de beschadiging wordt opgelost.

 

Mijn kleding is kwijt geraakt, wat moet ik doen?

Vraag eerst al je teamgenoten en de begeleiding van je team of deze misschien iets gevonden hebben. Als het kledingstuk echt niet meer terug te vinden is, dan meld je dit bij je leider. Hij meldt dit dan bij de kledingcommissie. De kosten van het vermiste kledingstuk wordt door de vereniging bij jou in rekening gebracht.

 

Ik heb een kledingstuk gevonden, wat moet ik hier mee doen?

Vraag eerst bij je teamgenoten of die misschien een kledingstuk missen. Zo niet, stuur dan een mail naar emailadres: kledingfonds@vvnoordster.com

 

Ik stop met voetballen bij Noordster, wat doe ik met mijn kleding? 

Je levert al je kleding in bij de leider van je team. Deze controleert of je alles compleet hebt ingeleverd en of er geen schade aan de kleding is ontstaan. Wanneer er iets ontbreekt of als je iets kapot inlevert, zonder dat je hier in een eerder stadium melding van hebt gemaakt, dan wordt dit door de vereniging bij jou in rekening gebracht. 

 

 

 

Wie is de leverancier van de kledinglijn?

De vereniging heeft een samenwerking en sponsorcontracten met Valkema Sport in Veendam en het kledingmerk Erima. 

                 

Vervalt de eigen bijdrage in het kledingfonds zodra mijn elftal wordt gesponsord? 

Nee, deze vervalt niet. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de kleding?

Dat zijn onze leden zelf. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar eer en geweten handelt. De kleding is een grote kostenpost voor alle leden en de vereniging. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat leden elkaar aanspreken op eventueel ongewenst gedrag. Leiders van elftallen zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdtenues die door de vereniging ter beschikking worden gesteld aan de elftallen. We willen voorkomen dat uit een bepaalde tas telkens spullen “verdwijnen”. De leiders zijn elke wedstrijddag aanwezig en kunnen zicht houden op de verschafte kleding. 

 

Als leider heb ik de verantwoordelijkheid voor de team tas. Er is een kledingstuk kapot. Wat moet ik doen?   Gooi het beschadigde kledingstuk NOOIT weg. Op het moment dat je dit weggooit worden de items als verloren gezien en heeft Noordster (lees: het team) geen recht op vergoeding . Als je het kapotte item inlevert dan krijg je, mits de schade niet is ontstaan door oneigenlijk gebruik, een nieuw exemplaar. Meld de schade bij de kledingcommissie via emailadres: kledingfonds@vvnoordster.com

 

Als leider of trainer stop ik met mijn functie. Wat moet ik nu doen?

Neem contact op met de kledingcommissie om een afspraak te maken voor het inleveren van de ontvangen kleding en materialen. Bij deze afspraak worden, waar mogelijk, afspraken gemaakt m.b.t. je opvolger als trainer of leider. Neem contact op met de kledingcommissie via emailadres: kledingfonds@vvnoordster.com

 

Ik ben het niet eens met het kledingfonds. Wat moet ik nu doen?

Het kledingfonds is een feit en is niet meer terug te draaien. De ledenvergadering, waar iedereen voor is uitgenodigd, heeft het voorstel tot instelling van het kledingfonds aangenomen. Natuurlijk is het mogelijk om mee te denken. Dat stellen wij zeer op prijs zelfs. Mocht u aanvullingen hebben of wellicht suggesties, dan kun je deze zenden aan: emailadres: kledingfonds@vvnoordster.com

 

Ik heb een andere vraag die niet in deze lijst voorkomt, wat moet ik doen?

Je kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar emailadres: kledingfonds@vvnoordster.com en de kledingcommissie probeert je vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

 

 

 

Waarom is er een kledingfonds opgericht?

Het kledingfonds is om verschillende redenen opgericht:

ü  Uniformiteit, ofwel geen onderscheid tussen selectie- en overige teams.

ü  Alle teams in nette kleding.

ü  Professionele uitstraling naar publiek en sponsoren.

ü  Kostenbesparing op aankoop kleding voor individuele leden door collectieve inkoop.

Wat kost het Kledingfonds?

ü  Elk lid (van pupil tot senior) betaalt € 2,00 per maand aan het kledingfonds, ofwel € 24,00 per jaar. Dit bedrag staat los van de contributie, maar wordt wel in één bedrag als aparte post tezamen met de contributie geïncasseerd.

Elk nieuw spelend lid betaalt eenmalig € 25 voor aanschaf nieuw tenue. Vervolgens maandelijks € 2.00 per maand.

ü  Het kledingfonds zal als een aparte post worden opgenomen in de begroting van v.v. Noordster, los van de contributie.

 

Wat krijg je er als lid voor terug?

ü  Elk team krijgt een tenue, bestaande uit een shirt, broek en kousen. Mocht gedurende het seizoen een kledingstuk moeten worden vervangen, dan zal dat in beginsel gebeuren vanuit het kledingfonds, tenzij de vervanging te wijten is aan ernstige nalatigheid of eigen schuld van het lid (zie ook "kledingfonds en beheer").

ü  Uitgifte van tenues zal plaatsvinden in volgorde van noodzaak; de huidige aanwezige (en nog representatieve) kleding zal in eerste instantie worden uitgereikt, voordat nieuwe kleding zal worden aangeschaft en uitgereikt.

ü  Kostenbesparing. Als lid ben je met het kledingfonds dus goedkoper uit in vergelijking met het zelf aanschaffen van één broekje en / of een paar kousen per jaar.

ü  Noordster blijft ten allen tijde eigenaar van de kleding uit het kledingfonds, alsmede voor overige aan de spelers uitgereikte kleding en materialen zoals trainingspakken en/of tassen.

 

 

 

 

Wie beheert het kledingfonds?

ü  Het beheer van het kledingfonds ligt in handen van de kledingcommissie. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de controle op de reeds aanwezige kleding en de periodieke vervanging daarvan voor nieuwe kleding.

ü  Voor de vervanging van kleding als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal zal de kledingcommissie een voorziening in de begroting treffen, tenzij de beschadiging, verlies of diefstal het gevolg is van opzet of eigen schuld van de kledinggebruiker, in welk geval de kosten van vervanging zullen worden doorberekend aan de kledinggebruiker.

 

Hoe zit dat precies met sponsoring en het kledingfonds?

ü  Als een sponsor een team wil sponsoren, dan zorgt Noordster (lees zakenclub) voor de kleding en de bedrukking. De opbrengst van de sponsoring komt ten goede aan Noordster.

ü  Uit de sponsoropbrengsten zullen o.a. trainingspakken en tassen worden aangeschaft.

 

Wie wast de kleding? 

ü  Elk team is zelf verantwoordelijk voor het wassen van de kleding uit het kledingfonds. De leider van het team stelt hiervoor een was schema op, bijvoorbeeld op alfabetische volgorde. Uit praktische overwegingen kunnen de pupillenteams (F-, E- en/of D-pupillen) ervoor kiezen dat ieder speler zijn eigen kousen wast, zodat de betreffende pupil voorafgaand aan de wedstrijd alvast zijn kousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen kan aandoen.

 

Wat gebeurt er als ik besluit mijn lidmaatschap te beëindigen?

ü  Het lidmaatschap dient u schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie en heeft tot gevolg dat u alle ontvangen kleding en / of materialen bij de leider van uw team dient in te leveren.

ü  Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen / in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage aan het kledingfonds voor het gehele jaar verschuldigd en vindt er aldus geen restitutie plaats.

 

Hoe gaat uitgifte en inname van de kleding in zijn werk?

ü  Aan het begin en het einde van het seizoen zullen de uitgifte- en innamedata van de kleding (per team) worden vermeld op de website van de vereniging. De leider van een team is verantwoordelijk voor het ontvangst en inlevering van alle aan zijn team uitgereikte kleding en materialen, zowel bij iedere wedstrijd als bij het begin en aan het einde van het voetbalseizoen.

ü  Om de uitgifte en inname van de kleding zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen worden de leiders van elk team verzocht om alle instructies hieromtrent zorgvuldig op te volgen. De instructies zullen tijdig op de website van de vereniging worden vermeld. Alleen op deze manier wordt de kans op schade aan en / of verdwijning van kleding geminimaliseerd. Ook voorkomt u hiermee dat onze vrijwilligers onnodig veel tijd kwijt zijn aan de uitgifte en inname van de kleding. 

 

Wanneer is het kledingfonds opgericht?

ü  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Noordster op 18 maart 2016 is het voorstel tot het instellen van een kledingfonds aangenomen. Het voorstel tot instelling van het kledingfonds is bij meerderheid van stemmen aangenomen.

      

Begripsbepaling

 

Kledingfonds

Fonds waaruit Noordster wedstrijdtenues aanschaft. Alle leden dragen hier aan bij door middel van een opslag op de reguliere contributie. Alle overige kleding en materialen worden door de vereniging gefinancierd uit sponsoring en/of contributie. Wanneer er wordt gesproken over ‘kleding uit het kledingfonds’ dan worden hier dus alleen de wedstrijdtenues mee bedoeld.

 

Wedstrijdtenues

Kleding die wordt gedragen door de spelers tijdens de wedstrijden. Dit bestaat uit een wedstrijdshirts, wedstrijdbroekjes, wedstrijdkousen, keepersshirt(s), keepersbroekje(s) en keeperskousen.

 

Presentatiepakken

Enkele teams ontvangen deze pakken. Deze worden gedragen als de spelers zich op de wedstrijddag verzamelen op de afgesproken locatie (parkeerplaats, kleedkamer en kantine), en als de spelers na afloop van de wedstrijd weer huiswaarts vertrekken. Deze pakken zijn absoluut niet geschikt om in te trainen, omdat deze niet slijtvast zijn. Het is ook niet toegestaan deze pakken thuis te dragen of om in te spelen. 

 

Trainingspakken

Pakken die uitsluitend gebruikt worden tijdens de warming-up voor de wedstrijd en door de wisselspelers die op de bank zitten. Deze pakken worden niet tijdens trainingen gebruikt, dit om snelle slijtage te voorkomen. Als een team geen presentatiepakken heeft, dan worden de trainingspakken ook gedragen als de spelers zich op de wedstrijddag verzamelen op de afgesproken locatie (parkeerplaats, kleedkamer en kantine).

Inloopshirts

Enkele teams ontvangen inloopshirts. Deze worden gedragen tijdens de warming-up voor de wedstrijd en bij warmere temperaturen door de wisselspelers die op de bank zitten.

Kledingpakket trainer / leider

Dit pakket kan afhankelijk van de situatie en elftal bestaan uit een trainingspak, een regenjack en een winterjas. De trainer / leider dient dit te gebruiken tijdens de trainingen en tijdens het coachen / begeleiden op de wedstrijddag.

 

Leider

Heeft bepaalde verantwoordelijkheden m.b.t. de kleding en materialen. Deze staan verderop in dit reglement beschreven. Wanneer een team bij aanvang van het seizoen nog geen leider heeft, dan wordt er een andere persoon die betrokken is bij het team (tijdelijk) verantwoordelijk gesteld voor de taken van de leider die betrekking hebben op de kleding en materialen (ook teamleider).

 

Trainer

Heeft bepaalde verantwoordelijkheden m.b.t. de trainingsmaterialen. Wanneer een team bij aanvang van het seizoen nog geen trainer heeft, dan wordt er een andere persoon die betrokken is bij het team (tijdelijk) verantwoordelijk gesteld voor de taken van de trainer die betrekking hebben op de trainingsmaterialen.

 

Team tas

De grote tas waarin de wedstrijdtenues worden bewaard en vervoerd.

 

Overige wedstrijdmaterialen

Twee wedstrijdballen voor de thuiswedstrijden, twee grensrechtervlaggen (vanaf D-pupillen), waterzak, bidons en spons, te gebruiken tijdens de wedstrijden.

 

Trainingsmaterialen

Ballen, pionnen, hesjes, etc. Deze worden gebruikt bij de trainingen en tijdens de warming-up voor de wedstrijd. Ze worden bewaard in een kast op het sportpark. Elk team heeft zo zijn eigen kast, waarvan de trainer een sleutel heeft.

 

Wasvoorschriften

Richtlijnen voor het wassen van de kleding. In de team tas van elk team bevindt zich een geplastificeerde versie van de wasvoorschriften. De wasvoorschriften vindt u als bijlage bij dit reglement.

 

Was schema

Overzicht dat bij aanvang van het seizoen door de leider wordt verspreid naar alle ouders/spelers van het team, waarop per wedstrijd staat vermeld welke speler zorg dient te dragen voor het wassen van de wedstrijdtenues.

Een voorbeeld van een was schema vindt u als bijlage bij dit reglement.

 

Gebruikersovereenkomst

Overeenkomst die de speler (bij jongere jeugd de ouders) bij aanvang van het seizoen dient te ondertekenen bij het in ontvangst nemen van zijn tas met kleding. Op deze overeenkomst staat vermeld welke kledingstukken de speler precies ontvangt. Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaart de speler (bij jongere jeugd de ouders) akkoord te gaan met het kledingreglement en bijbehorende verantwoordelijkheden. Een voorbeeld van de gebruikersovereenkomst vindt u als bijlage bij dit reglement.

Wasvoorschrift

 

Hoe moet ik de kleding wassen?

Het wasvoorschrift dient strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor door de verenging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk kan worden gesteld is ter beoordeling aan het bestuur.

 

De kleding dient na elke wedstrijd gezamenlijk te worden gewassen. Individueel per teamlid wassen is niet toegestaan. Omdat binnen één team kleurverschillen zullen ontstaan. Daarom altijd gezamenlijk wassen, conform was schema dat aan het begin van het seizoen opgesteld wordt.  

 

De kleding dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden gewassen. Het in de tas laten zitten van gedragen kleding kan onherstelbare schade tot gevolg hebben. Vlekken kunnen in het materiaal van de kleding ‘opdrogen’. Het gebruik van bleekmiddelen en waspoeder met optisch bleekmiddel, voor het reinigen c.q. wassen van de kleding is verboden, hierdoor ontstaat onherstelbare schade.

 

Kleding dat is voorzien van bedrukking (sponsorlogo’s, nummers) dient “binnenste buiten” gewassen te worden.

Hierdoor wordt schade aan de bedrukking voorkomen. 

 

Kleding dat is voorzien van bedrukking mag absoluut niet in een wasdroger gedroogd worden. Hierdoor zal de bedrukking van de kleding loslaten. Hedendaagse sportkleding droogt over het algemeen vrij snel, omdat het functionele materiaal nauwelijks vocht opneemt. Hierdoor is het uithangen van de kleding vaak al voldoende om het te drogen na het wassen. 

 

 

                 

 

Voorbeeld was schema

 

Was schema teams Noordster                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 

Spelers:

 1.                        9.                           

                                  

2. 

 10.                                       

3. 

 11.                                       

4. 

 12.                                       

5. 

 13.                                       

6. 

 14.                                       

7. 

 15.                                       

8. 

  16.                                      

Team:                                                                           Seizoen:                                                                  Leider:                                                      

                                                               

                                                                                         Telefoonnummer:                                                                     

                                                               

                                                                                          E-mailadres:                                                                                 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassen dient te gebeuren volgens geplastificeerde wasvoorschriften die in de team tas te vinden zijn!      

                                                                                                 

Datum:                         

Wedstrijd/activiteit:                                                  

Wasbeurt:

                   

                                                   

1

                   

                                                   

2

                   

                                                   

3

                   

                                                   

4

                   

                                                   

5

                   

                                                   

6

                   

                                                   

7

                   

                                                   

8

                   

                                                   

9

                   

                                                   

10

                   

                                                   

11

                   

                                                   

12

                   

                                                   

13

                   

                                                   

14

                   

                                                   

15

                   

                                                   

16

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                   

                                                   

 

                    

                                                    

 

 

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!